top of page

Trẻ nói tiếng Anh như người bản ngữ với SCHOLA KIDS

Khóa Schola Kids/ 1 năm

X.000.000 VNĐ

t.png

Function/ Benefit

Xem nội dung bài học

Làm bài tập ôn luyện

Lộ trình học cá nhân hóa

Học thực tiễn cùng giáo

viên bản ngữ

Limited

y.png
n.png
n.png
n.png

Premium Users

y.png
y.png
y.png
y.png
bottom of page