top of page
​Các điều khoản và điều kiện (Terms & Conditions)

I. ĐỊNH NGHĨA: 
1. Học viên: Là cá nhân tham gia Khóa học do Bên A mua trong tài khoản đã đăng ký của Bên A tại trang web chính thức của Bên B hoặc bất kỳ nền tảng chính thức nào khác của Bên B (Sau đây gọi chung là "Nền tảng của Bên B").

2. Khóa học: bao gồm các Khóa học chính, Lớp đang mở và các Khoá học khác có thể tiêu tốn số giờ học của Khóa học chính hoặc Lớp đang mở được Bên B cung cấp cho Bên A.

II. KÝ KẾT VÀ HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1.Để tham gia ký kết Hợp đồng này Bên B, Bên A phải từ 18 tuổi trở lên, đã đọc, hiểu và chấp nhận điều khoản, điều kiện ở Hợp đồng này. Sau đó Bên A xác nhận sẽ thanh toán hoặc đã thanh toán phí dịch vụ cho các Khóa học của Bên B và theo quy định của Hợp đồng này. Bằng cách ký kết Hợp đồng này hoặc thực hiện mua các Khóa học của Bên B, Bên A được coi là đã thừa nhận và hiểu đầy đủ tất cả các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng này và đồng ý những quy định của Hợp đồng này.

2. Hợp đồng này sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi Bên B nhận được khoản thanh toán từ Bên A.

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Bên B cung cấp cho Học viên Khóa học theo Hợp đồng này.
2.Hai Bên thừa nhận rằng, Bên B đã thực hiện việc xác định trình độ Tiếng Anh của Học viên. Nội dung

Khóa học được cung cấp cho Học viên dựa trên tình trạng học tập và kết quả của bài đánh giá kiến thức của học viên đó. Khoá học chính sẽ bắt đầu từ trình độ Tiếng Anh hiện tại theo quyết định của Bên B.
3. Các quyền và lợi ích khác mà Bên A được hưởng liên quan đến Khóa học đã mua sẽ được công bố trên website của Bên B.

IV. HIỆU LỰC KHÓA HỌC

1. Bên B cung cấp Khóa học đào tạo ngoại ngữ cho trẻ em cho Bên A với thời lượng như sau:

a. Tên Khóa học: Khóa học Tiếng Anh Schola kids

b. Thời hạn hiệu lực Khóa học: 1 năm từ ngày kí hợp đồng với gói 60 buổi

c. Thời gian bảo lưu tối đa: 60 ngày (Bằng chữ: 60 mươi) ngày, cho cả Khóa học.

d. Số lần bảo lưu tối đa: 1 (Bằng chữ: Một) lần.

2. Quy tắc bắt đầu hiệu lực Khóa học như sau:

a. Khoá học được tính kể từ ngày bắt đầu lớp học đầu tiên.

b. Tất cả Khoá học cần được sử dụng trong suốt thời gian có hiệu lực. Các buổi học không được sử dụng sau thời gian hiệu lực của hợp đồng sẽ không được hoàn lại. Nếu khách hàng không hoàn thành khoá học sau thời gian hiệu lực của hợp đồng, khách hàng sẽ thanh toán giá gốc cho các buổi học đã học.
 

V. HỌC PHÍ VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

1. Học phí là khoản tiền Bên A phải thanh toán cho Schola để được sử dụng Khóa học nêu tại Điều 1 Hợp đồng này.

​- Mức học phí nêu trên đã bao gồm mọi loại thuế, phí (nếu có) theo quy định pháp luật.

2. Hình thức thanh toán:
- Bên A có thể tự thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng hoặc đến thanh toán trực tiếp tại Trụ sở/Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Schola.

- Với phương thức chuyển khoản ngân hàng: Bên A sẽ thực hiện thanh toán theo hướng dẫn được cung cấp bởi bên B tại thời điểm thanh toán.

 

VI. NỘI QUY KHÓA HỌC

 1. Một Cấp độ sẽ bao gồm số buổi học tương ứng chính thức.

 2. Nếu Học viên không thể tham gia buổi học liên quan tới lịch học đã được đặt trước, Bên A sẽ cần tiến hành hủy buổi học trước ít nhất 8h. Nếu Bên A không thực hiện thao tác hủy, Học viên sẽ được xác nhận là "Không tham gia" cho Buổi học đã lên lịch.

 3. Nếu Học viên không vào lớp đúng giờ, buổi học vẫn sẽ bắt đầu và kết thúc đúng giờ theo thời gian cố định trên hệ thống. Học viên và Bên A không thể yêu cầu hoãn hoặc kéo dài Buổi học.

 4. Nếu học viên không thể hoàn thành Buổi học đã đặt lịch xuất phát từ lỗi của Bên B thì giờ học của Buổi học chính sẽ không bị khấu trừ (Bao gồm những vấn đề sau: giáo viên tạm thời không thể giảng dạy, buổi học đang diễn ra nhưng bị hoãn vì lý do cá nhân hoặc do sự cố đến từ hệ thống giảng dạy của Bên B).

 5. Bên B hoặc giáo viên nước ngoài có quyền đình chỉ Khóa học và khấu trừ giờ Khóa học đồng thời Bên B có quyền xóa tất cả các video của Khóa học và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu Bên A hoặc Học viên thực hiện các hành vi sau:
  a. Có hành động lời nói gây tổn hại tới nhân phẩm hoặc lợi ích quốc gia và tiết lộ bí mật quốc giab. Có lời nói hoặc hành vi phân biệt đối xử quốc tịch, chủng tộc, tôn giáo, giới tính;
  b. Thực hiện hành vi tấn công và phân biệt đối xử với giáo viên nước ngoài;
  ​c. Vi phạm pháp luật liên quan nơi giáo viên nước ngoài sinh sống hoặc Công ước quốc tế mà Việt Nam ​và các nước thành viên;
  d. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

VII. HOÀN TIỀN KHÓA HỌC

1. Các quy tắc hoàn trả học phí có hiệu lực như sau:
1.1. Học viên chỉ được phép rút học phí khi thuộc trong các trường hợp đặc biệt được rút học phí do Schola quy định.
1.2. Nếu thuộc một trong các trường hợp đặc biệt do Schola quy định, Bên A có thể yêu cầu Bên B hoàn trả số học phí bằng số tiền đã đóng khấu trừ đi số buổi đã học của Học viên cùng với 350.000 VND phí quản trị. Kể từ sau buổi học chính thức thứ 1, Bên A không thể yêu cầu Bên B hoàn trả số học phí. Và bên A có thể chuyển nhượng số buổi học còn lại của gói học 60 buổi cho tối đa bất kỳ một bé nào khác trong gia đình người quen.

2. Trong trường hợp Bên A có buổi học trong vòng 8 giờ kể từ thời điểm muốn dừng chương trình, buổi học đó sẽ bị tính thêm vào số lớp đã học.

3. Khi Bên A yêu cầu hoàn trả học phí, Bên B có trách nhiệm thông báo và hoàn số học phí còn lại trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thời gian Bên A thông báo. Hai bên sẽ ký Biên bản thanh lý Hợp đồng để xác định quyền và nghĩa vụ của Hai Bên.
 

VIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A và Học viên

a. Bên A và Học viên phải đảm bảo về việc tham gia Khóa học với thời gian học thực tế

b. Đảm bảo tuân thủ và thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bên B trong quá trình Bên B và giảng viên

của Bên B hỗ trợ Học viên và Bên A tham gia lớp học.

c. Bên A và Học viên sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến trình Khóa học. Bên B có quyền đình chỉ việc sử dụng

tài khoản Khóa học của Bên A nếu có vi phạm.

d. Liên hệ với Bên B bất kỳ lúc nào nếu BênA và Học viên có bất kỳ vấn đề gì trong suốt thời gian

Khóa học

e. Bên A và các Học viên không được công bố những tuyên bố sai lệch gây tổn hại đến danh tiếng của nhân viên Bên B hoặc Bên B.

f. Bên A hoặc Học viên sẽ khôngđược bán (mà chỉ được chuyển nhượng)một phần hoặc toàn bộ Khóa học được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào dưới mọi hình thức.

g. Bên A đồng ý rằng Bên A có trách nhiệm chuẩn bị thiết bị truy cập internet và các thiết bị phần mềm và phần cứng khác cần thiết để tham gia các Khóa học.

h. Để bảo vệ tất cả quyền riêng tư và quyền lợi của người dùng và Học viên đã đăng ký, Bên A sẽ không sử dụng hệ thống của Bên B để thu thập, thăm dò, yêu cầu thông tin cá nhânhoặc thông tin liên hệ của giáo viên (ví dụ: email, tài khoản Facebook, Tài khoản skype, twitter, instagram).

 

2.Quyền và nghĩa vụ của Bên B

a. Đảo đảm chất lượng dịch vụ, Bên B có quyền nângcấp hệ thống học,dịch vụ hỗ trợ, sắp xếp các chương trình giảng dạy hoặc các vấn đề khác. Tuy nhiên, Bên B sẽ kịp thời thông báo cho Bên A để đảm bảo quyền lợi của bên A.

b. Hướng dẫn và hỗ trợ Học viên Bên A trong suốt quá trình tham gia Khóa học.

c. Trong trường hợp bên A đã hoàn thành cấp độ học ở Schola nhưng chưa đạt được mục tiêu theo cam kết, bên B sẽ cam kết đào tạobằng cách cung cấp các tài liệu học và dạy bổ trợ thêm qua hình thức lớp học nhóm tăng cường có giảng viên hướng dẫn mà không tính thêm phíphát sinh. Điều kiện đểnhận cam kết:

c.1: Bé học chương trình 1:1 ít nhất 2 lần /1 tuần

c.2: Làm bài tập đầy đủsau giờhọc.

c.3:Làm các bài test sau các Unit đơn vịhọc.

c.4: Bé học đủlộtrình học một cấp độ.

d. Ngừng cung cấp Khóa học cho Bên A và Học viên mà không phải thông báo trước trong trường hợp phát hiện vi phạm nghĩa vụ của Bên A tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình tham gia Khóa học.

e.Không sử dụng hình ảnh của học viên nếu không được sự cho phép của bên A.

IX. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bên B là chủ sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các tài liệu:

(i) Tất cả các tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn đối với tài liệu dịch vụ, Khóa học, giáo trình và các tài liệu liên quan khác) do Bên B sản xuất đối với tất cả các Khóa học;

(ii) Tất cả các tài liệu được tạo ra trong Khóa học (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ video, gói tài liệu nào, v.v..);

(iii) phần mềm, chương trình và nội dung được hiển thị, sử dụng hoặc cung cấp về chương trình của Bên B. Nếu không có sự đồng ý của Bên B, Bên A và Học viên bất kỳ thời điểm nào (bao gồm cả thời hạn hiệu lực của Hợp đồng này và sau khi chấm dứt Hợp đồng) sẽ không được vào: (i) sử dụng các tài liệu trên cho mục đích thương mại; (ii) dịch, sao chép, truyền tải và chỉnh sửa các tài liệu trên theo bất kỳ cách nào; Và (iii) để tiết lộ thông tin trên cho bất kỳ bên thứ ba.

X.TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

 1. Nếu Bên B vi phạm Hợp đồng này, Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng bằng việc thông báo trước cho Bên B bất kỳ thời điểm nào và yêu cầu hoàn tiền Khóa học. Bên B sẽ có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại tương ứng với hành vi vi phạm gây ra cho Bên A. Nghĩa vụ giới hạn của Bên B cho việc không thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng này sẽ không vượt quá tổng số tiền học phí mà những người tham gia của Bên A phải trả.

 2. Nếu Bên A vi phạm Hợp đồng này, Bên B có quyền chấm dứt Hợp đồng này bằng việc thông báo cho Bên A bất cứ lúc nào. Nếu Bên B chịu bất kỳ tổn thất nào do vi phạm của Bên A, Bên B có quyền khấu trừ số tiền bồi thường tương ứng cho Bên B với các thiệt hại từ Học phí phải trả của Bên A cho các Khóa học chưa sử dụng.

 3. Bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết trong Hợp đồng này thì phải chịu phạt vi phạm Hợp đồng tương đương 8% phần Giá trị Hợp đồng bị vi phạm.

 4. Bên A xác nhận rằng, Nếu dữ liệu Khóa học của Bên B bị mất hoặc phá hủy do lí do sau đây, Bên Bsẽ không bị coi vi phạm Hợp đồng và không chịu trách nhiệm trong phạm vi pháp luật cho phép:

 5. a. Sự gián đoạn dịch vụ do cập nhật phần cứng và phần mềm bảo trì do kiểm tra hoặc xây dựng

thường xuyên, hoặc sự cố đột ngột của thiết bị phần cứng và phần mềm và thiết bị liên lạc điện tử;

b. Bên A sử dụng không đúng cách.
c. Các sự kiện gây ra bởi tin tặc, vi rút và điều chỉnh kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông.

XI. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Hợp đồng này bao gồm Hợp đồng và các Phụ lục kèm theo (nếu có) là một phần không thể tách rời. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng chỉ có giá trị khi được Các Bên đồng ý bằng văn bản.

 2. Sau khi Khóa học của Bên A được hoàn thành hoặc hết hạn, Hợp đồng này sẽ tự động chấm dứt và tài khoản khóa học thuộc sở hữu của Bên A sẽ không còn hiệu lực.

 3. Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp nếu có giữa hai Bên được giải quyết bằng phương thức thương lượng với tinh thần thiện chí và cùng có lợi cho hai Bên. Trường hợp các Bên không thể giải quyết bằng phương thức thương lượng, hòa giải, mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

 
bottom of page