top of page

3 Most Well-Known Legends about Mid-Autumn Festival - P.2

Wu Gang Chopping the Laurel Tree - Ngô Bá Chặt Cây Nguyệt Quế

Wu Gang chopping the tree

This is another well-known Mid-Autumn Festival legend happening on the moon. Long time ago, there was a man from Xihe of Han Dynasty (202 BC - 220 AD) named Wu Gang. He once followed the immortals to cultivate himself and became an immortal, too. However, when in the heaven, he made a mistake and was banished to the moon to chop the laurel tree.


Đây là một truyền thuyết Trung Thu nổi tiếng khác. Cách đây rất lâu, có một người đàn ông tên Ngô Bá từ vùng Xihe thời Hán Triều ( 202 BC - 220 AD). Ông ta từng đi theo những người bất tử để học đạo và cũng đã trở nên bất tử. Tuy nhiên, khi đã ở trên thiên đàng, ông ta đã phạm 1 sai lầm và bị đày tới Mặt Trăng để chặt cây Nguyệt Quế.

This laurel tree growing in front of the Moon Palace was very flourishing and tall. Each time Wu Gang chopped the tree, it grew back right after. This happened again and again and the tree was never cut down. The endless hard job was a punishment for Wu Gang. If you look carefully at the moon in clear nights, you can see a black shadow on it, which is said to be Wu Gang.

Cây nguyệt quế này mọc trước Cung điện Mặt trăng vô cùng xum xuê và cao lớn. Mỗi lần Ngô Bá chặt cây, nó lại mọc lại ngay sau đó. Điều này xảy ra lặp đi lặp lại và cây không bao giờ bị đốn hạ. Công việc khó khăn vô tận này là một hình phạt dành cho Ngô Bá. Nếu bạn nhìn kỹ vào mặt trăng trong những đêm trăng sáng, trời trong, bạn có thể thấy một bóng đen trên đó, được cho là Ngô Bá.


25 lượt xem

Kommentare


bottom of page