top of page

3 Most Well-Known Legends about Mid-Autumn Festival - P.3

Zhu Yuanzhang and Moon Cake Uprising - Cuộc khởi nghĩa của Chu Nguyên Trung và bánh Trung Thu


This is a Mid-Autumn Festival legend really happened. In late Yuan Dynasty (1271 - 1368 AD), people in many parts of the country could not bear the cruel rule of the government and rose in revolt. Zhu Yuanzhang, founder of Ming Dynasty (1368 - 1644 AD), united the different resistance forces and wanted to organize an uprising!

Đây là 1 truyền thuyết Trung Thu đã thực sự xảy ra. Vào cuối triều Nguyên (1271 - 1368 AD), người dân khắp nơi trên đất nước không thể chịu nổi sự cai trị hà khắc, tàn bạo của Nhà nước và vùng lên khởi nghĩa. Chu Nguyên Trung, đứng đầu nhà Minh (1368 - 1644 AD) đã tập hợp các lực lượng kháng chiến khác nhau và tổ chức 1 cuộc khởi nghĩa!


However, due to the strict search by government, it was very difficult to pass messages. The counselor Liu Bowen later though out the great idea of hiding notes with “uprise on the night of Mid-Autumn Day” in moon cakes and had them sent to different resistance forces.


Tuy nhiên, dưới sự truy bắt gắt gao của chính phủ, việc truyền bá thông điệp diễn ra vô cùng khó khăn. Quân sư Lưu đã tìm ra kế sách tuyệt vời để che giấu thông điệp"Khởi nghĩa vào đêm Trung Thu" vào những chiếc bánh Trung Thu và gửi chúng tới các lực lượng kháng chiến


The uprising turned to be very successful and Zhu was so happy that he awarded his subjects with moon cakes on the following Mid-Autumn Festival. Since then, eating moon cakes has been a custom on Mid-Autumn Festival.


Cuộc khởi nghĩa diễn ra rất thành công và họ Chu rất hạnh phúc khi ông trao tặng cho các tướng lĩnh của mình những chiếc bánh trung thu vào dịp Trung thu sau đó. Kể từ đó, ăn bánh trung thu đã trở thành một phong tục trong dịp Trung thu.

19 lượt xem

Comentários


bottom of page