Tôi đăng nhập sai tài khoản, làm sao để đăng xuất ra?

  1. Bạn nhấn vào icon đại diện trong mục QR Code


  1. Lựa chọn“Đăng xuất"
 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.