top of page

Tôi đăng nhập sai tài khoản, làm sao để đăng xuất ra?

  1. Bạn nhấn vào icon đại diện trong mục QR Code


  1. Lựa chọn“Đăng xuất"
9 lượt xem
bottom of page