Tôi muốn thay đổi ngôn ngữ tiếng Anh qua tiếng Việt, và ngược lại?

  • Bạn nhấn vào icon đại diện trong mục QR Code

  • Lựa chọn “Đổi ngôn ngữ"


 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.