Tôi không nhận được thông báo nhắc trẻ vào lớp?

  • Bạn cần đăng nhập App bằng tài khoản có số đt trùng với số đt dùng đăng nhập trên Website để đặt lớp.

  • Đúng 30 phút trước khi diễn ra lớp học, ứng dụng sẽ gửi lời nhắc thông qua thông báo điện thoại để nhắc trẻ vào lớp


43 lượt xem